Tag: uwagi do inwestycji

Obwieszczenie dotyczące instalacji do produkcji zbiorników bezodpływowych

Obwieszczenie dotyczące instalacji do produkcji zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r...

Uwagi Rady Sołeckiej dla inwestycji na działce 249 w Paczkowie

Uwagi Rady Sołeckiej dla inwestycji na działce 249 w Paczkowie

Pismo z uwagami Rady Sołeckiej wsi Paczkowo, skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, w sprawie postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na uruchomieniu instalacji do produkcji zbiorników bezodpływowych na działce o numerze geodezyjnym 249...